wonen, welzijn & zorg

Naast ruime ervaring in de reguliere woningbouw heeft ons bureau ook een behoorlijke staat van dienst opgebouwd in ouderenhuisvesting, woonzorgcomplexen en AWBZ zorgeenheden. We hebben hierin zowel klein- als grootschalige opdrachten gerealiseerd voor ouderen, voor somatiek en P.G., maar ook voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Bij de wat grotere wooncomplexen worden vaak zoveel mogelijk andere, meer maatschappelijke functies voorzien om de levendigheid in het gebouw te stimuleren en het gebouw een brede functie voor het dorp of de wijk waarin het staat te geven.

Dit resulteert vaak in vrij complexe multifunctionele centra als ontwerpopgave, hetgeen zowel architectonisch, bouwkundig en installatietechnisch zeer interessante projecten zijn.

Om een ontwerpopgave als deze goed te kunnen doorgronden, vinden we het niet alleen belangrijk om goed met de opdrachtgever te praten over visie en zienswijze, maar ook letterlijk te ondervinden hoe er op de  werkvloer wordt gedacht. Dit betekent dat we in het begin van het proces ook met de mensen op de werkvloer meelopen om te zien tegen welke werkelijkheid zij aanlopen. Immers het goed verwerken van die ervaringen in de planvorming draagt uiteindelijk ook bij aan het slagen van een project.

Bij de totstandkoming van dit soort projecten treden wij niet alleen op in de traditionele architectenrol, maar steeds vaker ook als adviseur op bij haalbaarheidsonderzoeken, zowel op planologisch als met name op financieel vlak. De vraagstukken worden immers steeds complexer, vooral bij herontwikkeling van bestaande zorggebouwen.