stedenbouw / herstructurering

Door de jaren heen zijn wij betrokken geraakt bij veel stedenbouwkundige studies. Hierin ontwerpen wij stedenbouwkundige plannen, die gericht zijn op een hoogwaardige belevingskwaliteit en die tegelijkertijd realistisch zijn verkaveld. Ook optimaliseren we regelmatig reeds bestaande verkavelde bestemmingsplannen vanuit de noodzakelijke economische haalbaarheid.

Onze insteek hierbij is het maken van logisch opgezette verkavelingen die leiden tot een vriendelijk beeld van de (woon)wijken en die bovendien goed afzetbaar zijn in de markt.

Markt- en consumentgericht ontwerpen is bij ons immers een grondhouding.

De juridische onderbouwing om tot bestemmingsplanwijzigingen te komen werken wij samen met derden uit.

Veel stedenbouwkundige verkavelingen zijn bij ons herontwikkelingsopgaven. Hergebruik van gronden en functies worden veelvuldig bestudeerd en onderzocht op economisch draagvlak van mogelijke scenario’s.  Onlosmakelijk hiermee verbonden is de doorrekening en grond- en planexploitatie die wij geheel in eigen huis verzorgen.

Wij proberen in die beginfase al globaal het ambitieniveau van het bouwproject te bepalen, zodat al gelijk bepaald kan worden of het project een haalbare kaart is of dat er  bijgestuurd dient te worden in financiële/programmatische zin.

Ook voeren wij voor enkele opdrachtgevers bij een aantal grotere projecten de complete regie over de grondexploitatie tot en met de fase woonrijp (dus tot na oplevering project).

Vanuit de hierboven beschreven werkwijze en expertise zijn wij als bureau in staat om zowel grote als kleine projecten gedurende het gehele proces te begeleiden en financieel af te grendelen.