Financiële onderbouwing


Prijs-kwaliteit / kostenbewust / budgetbewaking
Wil je realiseerbaar ontwerpen, dan is kostenbewustzijn een vereiste. Dit kostenbewustzijn vertaalt zich bij ons bureau enerzijds in slim ontwerpen en detailleren, maar zeker ook in de financiële bewaking van het ontwerp. 

Deze financiële bewaking is van oudsher een belangrijk gegeven: er is binnen het bedrijf een grote kostenkennis aanwezig. De rekenmachine loopt tijdens het ontwerpproces altijd mee. Een budget wordt door ons gezien als een GPS naar een goed ontwerp.

Wij toetsen altijd of de ontwerpen in de verschillende ontwerpfasen binnen de financiële kaders passen. Bij de eerste schetsen worden met een m2/m3prijs en ervaringscijfers al de bouwkosten bepaald. In de vervolgfasen worden deze middels een elementenraming en directiebegroting verfijnd. Onze 3D-software helpt ons extra daarbij aangezien o.a. ook materiaalhoeveelheden gekoppeld kunnen worden aan het 3D-model.

Bewaking van de projectkaders is het best gewaarborgd in de situatie waarbij de architect een centrale rol inneemt in het ontwerptraject en zorgt voor de onderlinge afstemming en aansturing van alle adviseurs.

BIM is hierbij een nuttig hulpmiddel en geeft extra mogelijkheden voor een inzichtelijke financiële bewaking gedurende het gehele proces.

Projectfasen bij meer complexe werken worden afgesloten met een fasedocument waarin alle facetten en ontwerpbeslissingen als mijlpaal en ijkpunt voor de volgende fase worden vastgelegd.

De ervaring van onze projecten laat zien dat tussen de cijfers van de eerste stichtingskostenopzet en de uiteindelijke stichtingkosten geen of slechts marginale verschillen zitten.  Dit is mogelijk doordat tijdens het proces consequent op het kostenaspect wordt meegestuurd.


Detailleren / maakbaarheid / exploitatie
Zoals eerder gezegd betekent realiseerbaar ontwerpen ook slim ontwerpen en detailleren, maar vooral ook maakbaar detailleren.

Dit is een onderdeel van onze bureaucultuur welke mede is ontstaan doordat wij vanuit onze langdurige relaties met ontwikkelende bouwers en woningcorporaties door hen hierin zijn (op)gevoed. 

Vanuit onze 3D-gebouwmodellen is het tevens mogelijk een compleet revisiemodel te maken als basis voor een gebouwbeheerssysteem.  Voorwaarde is dan een volledige uitwerking binnen BIM afspraken waarbij door de modelbeheerder een compleet “as built” model kan worden aangeleverd. De toekomstig gebouwbeheerder kan dit vervolgens gebruiken als hulpmiddel en vraagbaak voor vele zaken.


Stedenbouwkundige doorrekening en gebiedsexploitatie
Stedenbouwkundige verkavelingen zijn bij ons veelal herontwikkelingsopgaven. Hergebruik van gronden en functies worden door ons onderzocht op optimalisatie van economisch draagvlak binnen verschillende scenario’s.

Wij kunnen voor onze opdrachtgevers bij het stedenbouwkundig ontwerp en het bijbehorend (woning)bouwprogramma een volledige stichtingskostenopzet maken, incl. grondexploitatie op basis van een elementenraming. Op basis van een globaal ambitieniveau kan zodoende al in het begintraject bepaald worden of het project een haalbare kaart is of dat er bijgestuurd dient te worden in financiële/programmatische zin.

Voor sommige opdrachtgevers verzorgen en bewaken we naast het bouwkundige ontwerp zelfs de volledige grond- en planexploitatie en gebiedsontwikkeling.